ALS REUZEN STERVEN

Als reuzen sterven laat drie generaties terugkijken op het straatgebeuren rond feesten en manifestaties. De grootvader verschijnt als een geest en hij vertegenwoordigt stoeten die in opdracht van steden en gemeenten werden georganiseerd. Het is zijn zoon die de stoeten plaatst in een geheel van processies, historische stoeten, parades, traditionele feesten en carnavalsfeesten. Kritiek en aantrekking spelen hun spel. De kleinzoon zoekt tenslotte naar eigentijdse vormen en wijst op betogingen, manifestaties. De straat terug opeisen, gemeenschap vormen, gedachten uitdrukken op straat, samen buiten, … "De straat de moeder van de democratie", zo klinkt het via een robot gestuurde hoorn. De straat uit handen geven is vrijheid verliezen. De maker van de documentaire (Jan Vromman) roept via de acteur François Beukelaers de wereld van zijn, reeds overleden oom, de stoetenbouwer Frans Vromman, op. Die stoetenbouwer verzon tussen 1954 en 2005 zo’n 24 stoeten in Vlaanderen. De maker laat zichzelf vertegenwoordigen door zijn neef, de acteur Koen De Graeve. Ook voor Koen De Graeve is Frans Vromman, via zijn moeder, een oom. De derde generatie wordt gespeeld door Cesar Vromman, zoon van de documentairemaker. Deze verbondenheid zorgt voor een ruggengraad, een doorleefde vertelbasis. Deze ruggengraat is als milde, document-based fictie te omschrijven, maar daarrond is de film vooral opgebouwd uit archiefbeelden.

Quand les géants meurent est le regard de trois générations sur des fêtes dans la rue et des manifestations. Le grand-père apparaît comme un fantôme et il représente les cortèges organisées à la demande des villes et des villages. C'est son fils qui place les cortèges dans un ensemble de processions, parades historiques, défilés, fêtes traditionnelles et carnavals. La critique et l'attraction jouent leur jeu. Enfin, le petit-fils cherche des formes contemporaines et pointe du doigt les démonstrations, les manifestations. Se réapproprier la rue, former une communauté, exprimer ses pensées dans la rue, être ensemble dehors, ... « La rue est la mère de la démocratie » est le message d’une corne-robot. Abandonner la rue, c'est perdre la liberté. Par l'intermédiaire de l'acteur François Beukelaers, le réalisateur du documentaire (Jan Vromman) évoque l'univers de son oncle, déjà décédé, le constructeur de cortèges Frans Vromman. Ce créateur a inventé quelque 24 cortèges en Flandre entre 1954 et 2005. Le réalisateur s'est fait représenter par son neveu, l'acteur Koen De Graeve. Pour Koen De Graeve, Frans Vromman est aussi un oncle, par sa mère. La troisième génération est incarnée par Cesar Vromman, fils du cinéaste. Cette connexion intime fournit une colonne vertébrale, une base narrative vécue. Cette colonne vertébrale peut être décrite comme une fiction légère, basée sur des documents ; mais autour d'elle, le film est principalement composé d'images d'archives.

 
  • Format DIGITAL FILE(DIGITAL FILE)
  • Year 2022
  • Duration 01:18:58
  • Artists